Milgamma 100. Indikacije, kontraindikacije, neželjeni efekti

Lek Milgamma 100 obložene tablete je mešavina benfotiamina (vitamin B1) i piridoksin-hlorida (vitamin B6) i koristi se za lečenje stanja nedostatka vitamina B1 i B6.

Milgamma 100
Foto: Woerwagpharma.rs



Šta sadrži lek Milgamma 100:

Lek Milgamma 100 sadrži aktivne supstance, benfotiamin i piridoksin. Ostali sastojci:
Jezgro: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; povidon K 30; talk; parcijalni gliceridi dugog lanca;
Obloga: šelak; saharoza; kalcijum-karbonat; arapska guma; kukuruzni skrob; titan-dioksid (E171); makrogol 6000; glicerol 85%; polisorbat 80; montanglikol vosak; talk; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K 30.


Indikacije za primenu Milgamma 100:
 • Za lečenje nedostatka vitamina B1 i B6, koje su nastale kao posledica primene dijete, malabsorbcije i pothranjenosti, koje se ne mogu rešiti odgovarajućom ishranom,
 • Za prevenciju polineuropatije, kod hronične primene izonijazida,
 • Za prevenciju grčeva povezanih sa hroničnom primenom d-penicilamina i cikloserina,
 • Za lečenje Leighove bolesti (subakutne nekrotizirajuće encefalomijelopatije) predpostavljene nasledne abnormalnosti u metabolizmu tiamina,
 • Za terapiju tiamin-reaktivne laktične acidoze nastale kao posledica snižene aktivnosti piruvat karboksilaze u jetri; tiamin- reaktivne ketoacidurije; intermitetne cerebralne ataksije nastale, kao posledica nedostatka piruvat dehidrogenaze i drugih metaboličkih poremećaja (primarna homocistinurija, cistationurija i hiperoksalurija)
 • Za prevenciju grčenja kod novorođenčadi nastale, kao posledica nedostatka glutamat dekarboksilaze i lečenje piridoksin zavisne anemije.

Kontraindikacije za primenu Milgamma 100:
 • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tiamin, benfotiamin, piridoksin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka, 
 • U toku trudnoće i dojenja.

Komplijansa (interakcija) sa drugim lekovima:

Terapijske doze vitamina B6 mogu da smanje dejstvo L-dope. Istovremenu upotrebu vitamina B6 i same levodope, bez inhibitora dopa-dekarboksilaze treba izbegavati. 
Ukoliko koristite antagoniste piridoksina tokom dužeg vremenskog perioda (hidralazin, izonijazid (INH), D-peniciliamin, cikloserin), alkohol ili oralna sredstva za kontracepciju, koja sadrže estrogen, može doći do nedostatka vitamina B6. Lek 5-fluorouracil (hemioterapeutik) inaktivira tiamin. 


Kako se koristi Milgamma 100?

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. 
Dnevna preporučena doza za odrasle:
Ukoliko nije drugačije propisano, preporučena doza za odrasle je 1 obložena tableta leka Milgamma 100 na dan. U akutnim stanjima, posle konsultacija sa lekarom, ova doza se može povećati do doze od 3 puta na dan po jedna obložena tableta leka Milgamma 100. 
Primena kod dece i adolescenata: 
Nema dovoljno studija o primeni leka Milgamma 100 kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.Zbog toga, lek Milgamma 100 ne treba primenjivati u ovoj uzrasnoj grupi. 
Način primene:
Obložene tablete treba uzimati sa dovoljnom količinom tečnosti. Najkasnije posle 4 nedelje, lekar treba da odluči da li je ova povećana doza vitamina B6 i B1 (1 obložena tableta leka Milgamma 100, tri puta na dan) i dalje neophodna. Kad je to moguće, dozu treba smanjiti na 1 obloženu tabletu leka Milgamma 100 na dan, kako bi se smanjio rizik od neuropatija udruženih sa vitaminom B6. 
Ako ste uzeli više leka Milgamma 100 nego što treba: 
Kratkotrajna upotreba velikih doza vitamina B6 (više od 1 g na dan), može da izazove neurotoksična dejstva. Takođe, doze od 100 mg na dan mogu da dovedu do neuropatija, kada se uzimaju tokom perioda dužeg od 6 meseci. Ekstremno velike doze mogu da dovedu do grčeva. Kod novorođenčadi i male dece mogu da se jave jaka sedacija, snižen krvni pritisak i respiratorni poremećaji (otežano disanje, prestanak disanja). Ukoliko se jave neočekivani simptomi konsultujte se sa lekarom.


Neželjeni efekti leka Milgamma 100:

Kao i svi lekovi i lek Milgamma 100 može da izazove neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata.

Pri proceni neželjenih dejstava korišćene su sledeće učestalosti:

Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); 

Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); 

Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); 

Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).


Poremećaji imunog sistema:

Veoma retki: Pojedinačni slučajevi reakcija preosetljivosti kao što su: kožne reakcije, koprivnjača, egzantem (osip), stanje šoka.

 • Poremećaji nervnog sistema:

  Učestalost nije poznata: dugotrajna upotreba, tokom perioda dužeg od 6 meseci, može da izazove periferne senzorne neuropatije.


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Veoma retki: mučnina i druge gastrointestinalne tegobe.


  Ukoliko bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u uputstvu leka, obavezno recite to svom lekaru ili farmaceutu.

Постави коментар

0 Коментари