Xyzal. Indikacije, kontraindikacije, neželjeni efekti

Alergija predstavlja poremećaj u funkcionisanju imunološkog sistema, čija je uloga da štiti telo od raznih oboljenja, tako što stvara antitela protiv bakterija, virusa i ostalih miroorganizama.
Organizam alergične osobe prekomerno reaguje na neku specifičnu, inače neškodljivu supstancu, ili više njih, iz našeg prirodnog okruženja (reakcija preosetljivosti tip I).
Takve materije, koje inače nisu štetne, nazivaju se alergenima. Međutim, kod osoba sklonih alergijama, imunološki sistem reaguje prejako i pokušava da zaštiti organizam od inače neškodljivih materija, koje se nalaze u prirodi, stvarajući antitela i protiv njih.
Alergeni mogu da izazovu alergijsku reakciju i onda, kada su prisutni u veoma maloj koncentraciji. Kada organizam dođe u prvi kontakt sa nekom materijom, on je zapamti, ali nema reakcije, tek nakon ponovljenih kontakata dolazi do reakcije između antigena i antitela i tada nastaje alergijska reakcija i javljaju se simptomi alergije, koji mogu biti različitog stepena intenziteta.
Najčešći alergeni su: polen, hrana (kikiriki, jaja, soja, kravlje mleko, plodovi mora, jagode), ubod insekta, lekovi, lateks, grinje, životinjske dlake.

Najzanimljivije i najrasprostranjenije su alergije tokom proleća, leta i jeseni.
Tokom ovih godišnjih doba cveta drveće poput lipe, breze, javora, vrbe, hrasta, ali i biljaka kao što su trava i kopriva, a u kasnijem dobu i ambrozija.
Alergijske reakcije su jako rasprostranjene i da daju unakrsne reakcije.
Primera radi ko je alergičan na ambroziju ima i alergiju na kamilicu i na bostan.

Pored toga postoje alergijske reakcije i na hranu, lekove, prašinu i grinje.
Od simptoma koji se pojavljuju najčešće su: učestalo kijanje, bistra sekrecija iz nosa, suzenje očiju i nadražajni kašalj.
Navedeni simptomi obično su povezani sa izloženosti alergenu te se pojačavaju pri dolasku u kontakt s istim, kao što je blizina stabla koje cvetaju, boravak u određenoj prostoriji, te izloženost kućnoj prašini, kod pacijenata koji reaguju na prašinu, grinje, ili pak kontak sa psima i mačkama, kod osoba alergičnih na životinjsku dlaku.

Lek Xyzal je antihistaminik namenjen lečenju alergijskog rinitisa i hronične urtikarije (koprivnjače). Antihistaminici počinju da deluju nakon 30 minuta od primene, a njihov učinak traje 4-6 sati. Xyzal sadrži aktivnu supstancu levocetirizin-dihidrohlorid, što ga svrstava u antialergijske lekove
Foto: Health First Pharmacy


Lek Xyzal je antihistaminik namenjen lečenju alergijskog rinitisa i hronične urtikarije (koprivnjače). Antihistaminici počinju da deluju nakon 30 minuta od primene, a njihov učinak traje 4-6 sati. Xyzal sadrži aktivnu supstancu levocetirizin-dihidrohlorid, što ga svrstava u antialergijske lekove.


Indikacije za primenu leka Xyzal:
  • Alergijski rinitis (uključujući i perzistentni alergijski rinitis), 
  • Koprivnjača (urtikarije).

Kontraindikacije za primenu leka Xyzal:
  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na levocetirizin-dihidrohlorid, na cetirizin, na hidroksizin ili na bilo koje druge derivate piperazina ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka, 
  • Ako imate teško oštećenje bubrežne funkcije (tešku bubrežnu insuficijenciju sa klirensom kreatinina manjim od 10 mL/min).

Mere opreza:

Uzimanje leka Xyzal sa hranom, pićima i alkoholom:
Treba izbegavati konzumiranje alkohola tokom terapije lekom Xyzal. Oprez je potreban, kada se lek Xyzal uzima u isto vreme sa drugim supstancama/lekovima, koji deluju na CNS (mozak). Kod osetljivih pacijenata, istovremena primena leka Xyzal i alkohola ili drugih supstanci/lekova, koji deluju depresorno na centralni nervni sistem (mozak) može dovesti do dodatnog smanjenja budnosti i umanjiti radnu sposobnost. 

Trudnoća i dojenje:
Ukoliko ste trudni ili dojite ili mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu, pre nego što uzmete ovaj lek. 

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama:
Pojedini pacijenti, koji uzimaju lek Xyzal mogu osetiti pospanost, zamor i slabost. Ukoliko nameravate da vozite ili rukujete mašinama, treba najpre da utvrdite, kako ovaj lek utiče na Vas. U specijalnim ispitivanjima sprovedenim kod zdravih ispitanika, nije utvrđeno da levocetirizin u preporučenoj dozi smanjuje budnost, reaktivnost ili sposobnost upravljanja vozilom. 

Lek Xyzal sadrži laktozu: 
Ovaj lek sadrži maltitol (laktozu). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Metil parahidroksibenzoat (E218) i propil parahidroksibenzoat (E216) mogu izazvati alegijske reakcije (koje mogu biti odložene), kao što su glavobolja, stomačne tegobe i dijareja.


Interakcija sa drugim lekovima:

Nije sprovedeno ispitivanje interakcija lekova sa levocetirizinom (uključujući ispitivanje interkacija sa induktorima CYP3A4). Ispitivanja interakcija lekova sa racematom cetirizinom pokazala su da nema klinički značajnih neželjenih interakcija sa antipirinom, pseudoefedrinom, cimetidinom, ketokonazolom, eritromicinom, azitromicinom, glipizidom i diazepamom. U studiji ponovoljene primene cetirizina u kombinaciji sa teofilinom (400 mg jednom dnevno) uočeno je malo smanjenje klirensa cetirizina (za 16%), pri čemu dispozicija teofilina nije bila promenjena pri istovremenoj primeni sa cetirizinom.
U studiji ponovljene primene ritonavira (600 mg dva puta dnevno) sa cetirizinom (10 mg dnevno), stepen izloženosti cetirizinu povećan je za 40% dok je dispozicija ritonavira malo promenjena (-11%) tokom dalje istovremene primene sa cetirizinom.

Kako se primenjuje lek Xyzal?

Neophodno je uzimati ovaj lek tačno onako, kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. 
Preporučena doza za odrasle i decu uzrasta 6 godina i stariju je jedna tableta dnevno.
  • Odrasli i deca starija od 6 godina: 10 ml rastvora jednom dnevno

  • Deca uzrasta od 2 do 6 godina: 2.5 ml rastvora dva puta dnevno.

  • Primena leka Xyzal se ne preporučuje, kod odojčadi i male dece mlađe od 2 godine.
Preporuke za doziranje za posebne populacije pacijenata: 
Oštećenje funkcije bubrega i jetre:
Pacijentima sa oštećenom funkcijom bubrega, mogu biti propisane manje doze, u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije bubrega, a kod dece sa oštećenom funkcijom bubrega, doza će biti određena i na osnovu telesne mase. Dozu će odrediti Vaš lekar. Pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije bubrega, ne smeju uzimati lek Xyzal. Pacijenti koji imaju samo oštećenje funkcije jetre, treba da uzimaju uobičajenu preporučenu dozu. Pacijentima, koji imaju oštećenje funkcije i jetre i bubrega, mogu biti date manje doze u zavisnosti od stepena oštećenja bubrega, a kod dece sa oštećenjem funkcije i jetre i bubrega doza će biti određena i na osnovu telesne mase. Dozu će odrediti Vaš lekar. Stariji pacijenti (65 godina i više), ukoliko je funkcija bubrega normalna, nije potrebno podešavati dozu. Lek Xyzal se ne preporučuje kod dece mlađe od 6 godina!!!
Ukoliko ste uzeli više leka Xyzal nego što bi trebalo, može se kod odraslih pacijenata javiti pospanost. Deca mogu u početku osetiti uzbuđenje i uznemirenost, a zatim pospanost. Ukoliko mislite da ste uzeli više od propisane doze leka Xyzal, recite to svom lekaru, koji će odlučiti koje mere treba preduzeti.


Neželjena dejstva leka Xyzal:

Kao i svi lekovi i ovaj lek, može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. 
Česta neželjena dejstva (mogu da se jave, kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): suva usta, glavobolja, umor i pospanost. 
Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): slabost i bol u stomaku. 
Na pojavu prvih znakova reakcije preosetljivosti, prestanite sa uzimanjem leka Xyzal i odmah se obratite lekaru. Može se javiti alergijska reakcija praćena: oticanjem očnih kapaka, usana, jezika i grla koje uzrokuje teškoće pri disanju i gutanju (angioneurotski edem). 
U najtežem slučaju može doći do razvoja teške alergijske reakcije (anafilaksa), koja je praćena osipom, oticanjem lica, zviždanjem u grudima, otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, a može doći do gubitka svesti, kome i smrtnog ishoda.


Šta sadrži lek Xyzal?

1 ml oralnog rastvora sadrži 0.5 mg levocetirizin-dihidrohlorida.
Ostali sastojci su: natrijum acetat, sirćetna kiselina, glacijalna, metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E218), glicerol, maltitol (E965), natrijum saharin, sredstvo ukusa voća (triacetin (E1518), benzilaldehid, ulje narandže, vanilin, etil butirat, koncentrovano ulje narandže, izoamil acetat, alil heksanoat, gama-undekalakton, citral, geraniol, citronelol, alfa-tokoferol (E307), pročišćena voda.

U slučaju predoziranja preporučuje se simtomatska terapija i primena opštih mera kod predoziranja. Lavaža želuca može se sprovesti u kratkom periodu nakon unosa tableta. Levocetirizin nije moguće efikasno ukloniti hemodijalizom!!!

Постави коментар

0 Коментари